Ray Vaguener, Husband of The Rev. Martha Vaguener

TAMPA – Ray Vaguener, the husband of St. Mark's assisting priest The Rev. Martha Vaguener, died Tuesday Nov. 29, 2017.